Politika privatnosti za Wi-Fi vezu

Politika privatnosti

U skladu s Uredbom EU 2016/679 („OUZP”), informacije u nastavku opisuju postupke obrade i svrhu obrade osobnih podataka putnika („putnici”) u tvrtki Flix za uporabu Wi-Fi veze.

Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Politici privatnosti, a koji nisu izričito definirani, imaju značenje navedeno u OUZP-u.

1. Podaci za kontakt voditelja obrade

Voditelj obrade podataka je Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Njemačka („Flix” ili „Voditelj obrade”).

2. Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka

Voditelj obrade imenovao je službenika za zaštitu podataka (DPO). DPO se nalazi u poslovnici na adresi Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Njemačka i može se kontaktirati putem sljedeće adrese e-pošte:

data.protection@flixbus.com

3. Svrhe obrade i pravna osnova

Voditelj obrade obrađuje kategorije osobnih podataka iz odjeljka 4. u svrhu:

a) ispunjavanja ugovornih obveza sklopljenih s korisnikom ili određenih ugovornih obveza prema korisnikiku ili posebnih zahtjeva korisnika izvršenih prije sklapanja ugovora.

Pravna osnova za obradu podataka u ovu svrhu podrazumijeva da je ovo potrebno za ispunjenje ugovorne obveze. To je zakonito prema članku 6. stavku 1. točki (b) OUZP-a.

b) osiguravanja anonimnosti pruženih podataka te u svrhu njihove uporabe za poboljšanje usluge i iskustva putovanja te sastavljanja statističkih podataka.

Pravna osnova za obradu potreba je za zaštitom naših legitimnih interesa Članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes poboljšati našu uslugu korisnicima Usluge.

4. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci uključuju sve informacije koje se odnose na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu čiji se identitet može utvrditi. Osobni podaci putnika koji se obrađuju u vezi sa svrhama obrade navedenima u odjeljku 3. su sljedeći:

a) MAC adresa korištenog uređaja za pristup;

b) dodijeljeni broj veze;

c) IP adresa putem koje je korišteni pristupni uređaj spojen na internet;

d) početak i kraj odgovarajuće veze (datum i vrijeme), kao i povezano trajanje uporabe;

e) količina prenesenih podataka, uključujući prosječnu veličinu pakiranja;

f) tehničke karakteristike postavljanja/prekida veze;

g) naziv područja dodijeljenog korištenoj ulaznoj pristupnoj točki;

h) vrsta hardvera i proizvođač pristupnog uređaja;

i) identifikacijski podaci korištenog operativnog sustava;

j) podaci o prepoznavanju korištenog preglednika;

k) jezik i vremenska zona preglednika koji se koristi.

Putnici dragovoljno pružaju svoje osobne podatke. Ne postoji zakonska ili ugovorna obveza putnika da tvrtki Flix pruži svoje osobne podatke. Međutim, Flix može pružati određene usluge samo u ograničenoj mjeri ili ih uopće ne pružati ako putnik ne pruži podatke potrebne u ovu svrhu.

5. Kategorije primatelja

a) Interni primatelji

U određenim uvjetima osobne podatke o vama dijelimo u svrhu internog upravljanja unutar tvrtki FlixBus, u mjeri u kojoj je to dopušteno.

Dodatne pojedinosti možete pronaći i u Politici privatnosti.

b) Vanjski primatelji

Kao i u bilo kojoj većoj tvrtki, isto tako koristimo vanjske domaće i strane pružatelje usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i surađujemo s partnerskim tvrtkama u zemlji i inozemstvu.

To su prvenstveno pružatelji (IT) usluga kao neovisni voditelji obrade:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Gothenburg, Švedska i

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX, Ujedinjeno Kraljevstvo

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Talin, 10416, Estonija

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Litva

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. Kaunas 51436, Litva

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Prag, Češka

https://www.passengera.com/gdpr/

U mjeri u kojoj primatelji rade za nas kao izvršitelji obrade, sklapamo ugovor s njima i oni moraju pružiti jamstva da su uspostavljene odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi obrada ispunjavala zakonske zahtjeve i kako bi se poštivala prava ispitanika.

Osobni podaci putnika dostupni su samo osobama koje djeluju u ime voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Osobne podatke prenosimo javnim tijelima i institucijama (npr. policiji, državnom odvjetništvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obveza/ovlaštenje.

6. Prijenos podataka u inozemstvo

U vezi s obradom navedenom u odjeljku 3., osobni podaci mogu se prenijeti u treću zemlju (posebice SAD). Treća zemlja je zemlja izvan Europske unije (EU) i izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP). U tom slučaju, odgovarajućim mjerama osiguravamo da razina zaštite podataka primatelja ili u zemlji primateljici nije niža od razine zaštite primjenjive u EU-u/EGP-u.

Prikladne mjere mogu biti, na primjer:

odluka Komisije EU-a o primjerenosti

standardne klauzule o zaštiti podataka (dostupno na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

dodatne zaštitne mjere (npr. pseudonimizacija)

7. Trajanje pohrane i brisanje podataka

Osobni podaci putnika čuvat će se samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe u skladu s odjeljkom 4. za koje se podaci prikupljaju i potom obrađuju.

U svakom slučaju, voditelj obrade može biti dužan i/ili imati pravo čuvati osobne podatke putnika, u cijelosti ili djelomično, dulje vremensko razdoblje - na primjer, ali ne isključivo, za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih potraživanja unutar odgovarajućeg primjenjivog roka zastare.

8. Prava obuhvaćenih osoba

Putnik kao obuhvaćena osoba u skladu s OUZP-om ima sljedeća prava:

Pravo na informacije

Putnik može zatražiti informacije u skladu s člankom 15. OUZP-a o svojim osobnim podacima koje obrađuje Flix. U svojem zahtjevu za informacijama putnik treba pojasniti svoju zabrinutost kako bi voditelju obrade olakšao prikupljanje potrebnih podataka. Voditelj obrade može zatražiti informacije kako bi potvrdio identitet putnika i osigurao da ima pravo pristupa osobnim podacima.

Na zahtjev voditelj obrade dostavit će putniku kopiju podataka koji su predmet obrade. Putnici neće morati platiti naknadu za pristup svojim osobnim podacima (ili za ostvarivanje bilo kojeg drugog prava). Međutim, Flix može naplatiti razumnu naknadu ako je zahtjev očigledno neutemeljen, ponavljajući ili pretjeran. Flix također može odbiti udovoljiti takvom zahtjevu.

Pravo na ispravak

Ako informacije koje se odnose na putnika nisu (ili više nisu) točne, putnik može zatražiti ispravak u skladu s člankom 16. OUZP-a Ako su podaci o putnicima nepotpuni, putnik može zatražiti njihovo dopunjavanje.

Pravo na brisanje

Putnik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka pod uvjetima iz članka 17. OUZP-a Ovo pravo na brisanje, među ostalim, ovisi o tome jesu li podaci o putniku još uvijek potrebni voditelju obrade za ispunjavanje njegovih zakonskih obveza.

Pravo na ograničenje obrade

U okviru zahtjeva članka 18. OUZP-a putnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka koji se odnose na putnika.

Pravo na prijenos podataka

Prema specifikacijama iz članka 20. OUZP-a, putnik ima pravo primiti podatke koje je putnik dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ili zahtijevati da se oni prenesu drugoj odgovornoj strani.

Pravo na prigovor

U skladu s člankom 21. stavkom 1. OUZP-a, putnik ima pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na obradu podataka koji se odnose na njega, a koji su prikupljeni u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a, iz razloga koji proizlaze iz određene situacije putnika. Nakon toga obrada podataka tog putnika može se izvršiti samo ako Flix može dokazati da postoje legitimni razlozi za obradu koji imaju prednost pred interesima, pravima i slobodama putnika ili u slučaju da obrada služi za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva tvrtke Flix.

U skladu s člankom 21. stavkom 2. OUZP-a, putnik može prigovoriti da mu se pristupi oglašavanjem u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti (prigovor na oglašavanje u slučaju izravnog oglašavanja).

Pravo na pritužbu

Ako putnik smatra da se voditelj obrade nije pridržavao propisa o zaštiti podataka prilikom obrade njegovih podataka, može se žaliti nadzornom tijelu za zaštitu podataka na obradu njegovih osobnih podataka.

Pravo na opoziv privole (ako je pružena)

Putnik može opozvati privolu na obradu svojih podataka u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti. Zakonitost obrade na temelju privole prije njezina opoziva ostaje nepromijenjena.

To se isto tako odnosi na izjave o privoli dane prije stupanja na snagu OUZP-a, tj. do 25. svibnja 2018.

Putnik kao relevantna osoba može svoja prava protiv voditelja obrade ostvariti u bilo kojem trenutku, posebno pomoću podataka za kontakt navedenih u prethodnim odjeljcima 1. i 2.

9. Izmjene i dopune

Ova Obavijest o privatnosti može se povremeno izmijeniti zbog uvođenja novih svrha i metoda obrade. Voditelj obrade, prema vlastitom nahođenju, pravodobno će i primjereno obavijestiti putnike o svim takvim izmjenama i dopunama.